Profile of Board of Directors

Tan Sri Datuk Dr Abdul Samad bin Haji Alias

Tan Sri Datuk Dr Abdul Samad bin Haji Alias

Independent Non-Executive Chairman

Dato’ Che Abdullah @ Rashidi bin Che Omar

Dato’ Che Abdullah @ Rashidi bin Che Omar

Executive Director (Plantation)

Datuk Aldillan bin Anuar

Datuk Aldillan bin Anuar

Deputy Managing Director

Datuk Seri Anuar bin Adam

Datuk Seri Anuar bin Adam

Managing Director

Tan Peng Koon

Tan Peng Koon

Independent Non-Executive Director

Derek John Fernandez

Derek John Fernandez

Independent Non-Executive Director

Datuk Gan Seong Liam

Datuk Gan Seong Liam

Executive Director

Datuk Noel John A/L M Subramaniam

Datuk Noel John A/L M Subramaniam

Executive Director

Dato’ Samsudin bin Abu Hassan

Dato’ Samsudin bin Abu Hassan

Independent Non-Executive Director